If you have a player record on the site, don't forget to check out the player profile update page for information on updating your player profile!

Event: Topanga B League 2013
Game: Super Street Fighter IV Arcade Edition v2012
Date: 10/18/2013


Match Winner Loser Score Video
1 NISHIKIN Naruo 3-0
2 Inko Mago 3-2
3 Tsuna Eita 3-1
4 Kyoku Naruo 3-0
5 Tokido Tsuna 3-1
6 Dashio Inko 3-1
7 Naruo Youshikibi 3-1
8 Kyabetsu Eita 3-1
9 Dashio wao 3-1
10 Kyoku Matsugoro 3-2
11 Youshikibi Kyabetsu 3-2
12 Mago Tokido 3-2
Loading...